LIETUVOS ELEKTROMOBILIŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

 1. BENDROJI DALIS

 

1.1.            LIETUVOS ELEKTROMOBILIŲ ASOCIACIJA (toliau –Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams, juos ginti ir tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2.            Asociacijos pavadinimas –  LIETUVOS ELEKTROMOBILIŲ ASOCIACIJA. Sutrumpintas pavadinimas – LEA.

1.3.            Asociacijos teisinė forma – asociacija.

1.4.            Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.

1.5.            Asociacija įsteigta neribotam laikotarpiui.

1.6.            Asociacijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

 1. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

2.1.            Asociacijos veiklos tikslai:

2.1.1.      suburti fizinius ir juridinius asmenis, susijusius su elektromobilių gamyba, paprastų automobilių perdarymu į elektromobilius, taip pat elektrinių automobilių infrastruktūros gamintojus ir tiekėjus, koordinuoti jų veiksmus, skatinti keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą;

2.1.2.      skleisti informaciją apie elektromobilių pramonę Lietuvoje, šviesti plačiąja visuomenę apie Lietuvos elektromobilininkų pasiekimus, dalyvauti Lietuvos švietimo sistemoje;

2.1.3.      atstovauti  ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose  Lietuvos elektromobilių pramonės viešuosius interesus, siekti, kad Lietuvos autoūkis būtų kuo greičiau elektrifikuotas, bei tam būtų sukurta tinkama fizinė, finansinė ir politinė infrastruktūra;

2.1.4.      auginti elektromobilių pramonės kvalifikuotus ekspertus ir specialistus;

2.1.5.      teikti konsultacijas valdžios struktūroms ir kitiems suinteresuotiems asmenims elektromobilių fizinės, finansinės ir politinės infrastruktūros klausimais;

2.1.6.      plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis asociacijomis Lietuvoje bei užsienyje;

2.1.7.      mažinti oro taršą ir kurti švaresnę Lietuvą skatinant elektromobilių paplitimą Lietuvoje.

2.2.            Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jo tikslams pasiekti.

 1. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.            Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo tampa Asociacijos nariais. Asociacijos nariais taip pat yra asmenys, šiuose įstatuose nustatyta tvarka priimti į Asociacijos narius.

3.2.            Asociacijos narių teisės:

3.2.1.      dalyvauti Asociacijos veikloje, balsuoti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose, rinkti ir būti išrinktiems į Asociacijos valdymo organus, išskyrus įstatymuose ir kituose norminiuose aktuose numatytus atvejus;

3.2.2.      naudotis Asociacijos sukaupta informacija;

3.2.3.      susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą infomaciją apie Asociacijos veiklą;

3.2.4.      bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.2.5.      likvidavus Asociaciją, gauti Asociacijos turto dalį, neviršijančią stojamojo įnašo ar mokesčio;

3.2.6.      kitas teisės aktuose nustatytas teises.

3.3.            Asociacijos narių pareigos:

3.3.1.      laikytis Asociacijos įstatų ir vidaus tvarkos taisyklių;

3.3.2.      vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų, revizoriaus nutarimus;

3.3.3.      tausoti Asociacijos turtą;

3.3.4.      neplatinti ne Asociacijos nariams informacijos, šiuose įstatuose nustatyta tvarka pripažintos konfidencialia;

3.3.5.      nustatytais terminais ir tvarka mokėti Asociacijos nario mokestį.

3.3.6.      Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse yra visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

3.4.            Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu už nuopelnus Asociacijai Asociacijos nariui ar kitam asmeniui gali būti suteiktas Asociacijos garbės nario vardas. Asociacijos garbės narys nemoka Asociacijos nario mokesčio ir neturi balsavimo teisės Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose.

 1. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

4.1.            Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, pripažįstantys Asociacijos tikslus bei šiuos įstatus.

4.2.            Asociacijos nariu asmuo tampa pateikęs raštišką prašymą Asociacijos valdybai, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius Asociacijos valdybos daugumos sprendimu.

4.3.            Asocijacijos narys iš Asociacijos išstoja pateikęs raštišką pareiškimą Asociacijos valdybai. Išstojimo data laikoma prašymo pateikimo data.

4.4.            Už nario pareigų nevykdymą Asociacijos valdybos sprendimu narys gali būti pašalintas iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

 1. ASOCIACIJOS ORGANŲ SRUKTŪRA

5.1.            Aukščiausias Asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas. Visuotinis narių susirinkimas turi visas Asociacijos įstatyme visuotiniam narių susirinkimui suteikiamas teises.

5.2.            Asociacijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – vadovas (direktorius).

 1. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka

6.1.            Visuotinis narių susirinkimas:

6.1.1.      keičia Asociacijos įstatus;

6.1.2.      renka ir atšaukia Asociacijos valdybos narius;

6.1.3.      tvirtina Asociacijos veiklos programą;

6.1.4.      renka ir atšaukia Asociacijos revizorių bei nustato jo atlyginimą;

6.1.5.      nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį;

6.1.6.      tvirtina Asociacijos veiklos ataskaitą;

6.1.7.      priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

6.2.            Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus šiuose įstatuose ir Asociacijų įstatyme visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, taip pat tuos klausimus, kurie įstatymo ar šių įstatų nėra priskirti kitų Asociacijos organų kompetencijai, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

6.3.            Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Asociacijos organams spręsti jo kompetencijai priklausančių klausimų.

6.4.            Eilinis visuotins narių susirinkimas šaukiamas Asociacijos valdybos nutarimu ir turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

6.5.            Asociacijos valdyba turi teisę sušaukti neeilinį Asociacijos narių susirinkimą. Valdyba privalo sušaukti neeilinį Asociacijos narių susirinkimą, jei to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, arba revizorius, kai tikrinimo metu nustatytas netinkamas finansų apskaitos vedimas ar lėšų naudojimas. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą inicijuojantys Asociacijos nariai ar revizorius kartu kartu su reikalavimu sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą privalo pateikti Valdybai susirinkimo darbotvarkę bei sprendimų projektus. Valdyba turi teisę papildyti neeilinio visuotinio susirinkimo darbotvarkę savo nuožiūra.

6.6.            Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą nariai informuojami šių įstatų 11 straipsnyje nurodytu būdu ne vėliau kaip likus 15 dienų iki planuojamos visuotinio narių susirinkimo datos, o apie šaukiamą pakartotinį visuotinį narių susirinkimą – ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo datos. 

6.7.            Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šiuose įstatuose nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Asociacijos narys.

6.8.            Asociacijos visuotiniame narių susirinkime vienas narys turi vieną balsą. Asociacijos valdymo organų nariai, Asociacijos garbės nariai, jei jie nėra Asociacijos nariai, gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balsavimo teisės.

6.9.            Visuotinis susirinkimas laikomas įvykusiu ir gali priimti sprendimus, jei jame dalyvauja daugiau kaip ½ visų Asociacijos narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

6.10.        Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau susirinkime dalyvaujančių narių balsų „už" negu „prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl Asociacijos įstatų keitimo, dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

6.11.        Visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami.  

  ASOCIACIJOS VALDYBOS KOMPETENCIJA, VALDYBOS NARIŲ IR PIRMININKO RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

7.1.            Asociacijos valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys.

7.2.            Valdybą iš penkių narių dvejų metų laikotarpiui renka visuotinis narių susirinkimas. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos. Valdyba savo funkcijas atlieka dvejus metus arba iki bus išrinkta ir pradės dirbti nauja valdyba, bet ne ilgiau kaip iki valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio visuotinio narių susirinkimo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas.

7.3.            Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti visą valdybą arba pavienius jos narius nesibaigus jų kadencijai.

7.4.            Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Asociaciją.

7.5.            Valdyba iš savo narių renka pirmininką ir priima savo darbo reglamentą.

7.6.            Valdyba:

7.6.1.      šaukia Asociacijos visuotinius narių susirinkimus, rengia jų darbotvarkes;

7.6.2.      sprendžia dėl naujų narių priėmimo ir nario pašalinimo iš Asociacijos;

7.6.3.      skiria ir atleidžia Asociacijos direktorių bei nustato jo atlyginimą;

7.6.4.      priima sprendimą suteikti Asociacijos garbės nario vardą;

7.6.5.      rengia ir teikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą bei užtikrina galimybę su ja susipažinti kiekvienam to reikalaujančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui. Asociacijos ataskaitos privaloma sudėtine dalimi yra Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė ir kita Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyta informacija. Asociacijos veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato visuotinis narių susirinikimas;

7.6.6.      rengia ir teikia visuotiniam susirinkimui tvirtinti Asociacijos veiklos programą;

7.6.7.      tvirtina Asociacijos biudžetą sekantiems finansiniams metams;

7.6.8.      priima sprendimus dėl Asociacijos turto ir lėšų panaudojimo;

7.6.9.      tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką;

7.6.10.  direktoriaus siūlymu keičia Asociacijos buveinę;

7.6.11.  direktoriaus teikimu tvirtina Asociacijos administracijos darbuotojų etatų sąrašą ir pareiginius atlyginimus;

7.6.12.  direktoriaus teikimu tvirtina vyriausiojo finansininko (buhalterio) kandidatūrą. Vyriausiojo finansininko (buhalterio) funkcijas Valdybos sprendimu pagal sutartį gali atlikti kitas juridinis asmuo;

7.6.13.  nustato informaciją, kuri laikoma konfidencialia;

7.6.14.  priima sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus;

7.6.15.  priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

7.7.            Asociacijos valdyba taip pat priima sprendimus Asociacijos veiklos klausimais, kurie nėra priskirti kitų Asociacijos organų kompetencijai

7.8.            Už Asociacijos valdybos narių veiklą gali būti atlyginama. Atlyginimo klausimą sprendžia Asociacijos visuotinis narių susirinkimas.

7.9.            Asociacijos valdyba gali priimti sprendimus, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių. Balsavimo metu kiekvienas valdybos narys turi po vieną balsą. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų nei prieš.  Balsams „už“  ir „prieš“ pasiskirsčius po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

7.10.        Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

 1. ASOCIACIJOS DIREKTORIAUS KOMPETENCIJA, JO SKYRIMO IR ATŠAUKIMO TVARKA

8.1.            Asociacijos direktorių dvejų metų laikotarpiui renka bei atšaukia, jo pareiginiu nuostatus  tvirtina valdyba. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo Asociacijos valdybos pirmininkas.

8.2.            Direktorius:

8.2.1.      veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, tap pat sudaro sandorius Asociacijos vardu;

8.2.2.      organizuoja Asociacijos veiklą;

8.2.3.      organizuoja Asociacijos visuotinio susirinkimo ir valdybos posėdžius, parengia jiems reikalingą medžiagą;

8.2.4.      atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

8.2.5.      atsako už viešos informacijos paskelbimą;

8.2.6.      atsako už Asociacijos narių apskaitą;

8.2.7.      atsako už Asociacijos nario mokesčio surinkimą;

8.2.8.      teikia valdybai siūlymą dėl Asociacijos buveinės keitimo;

8.2.9.      teikia valdybai tvirtinti Asociacijos administracijos pareigybių sąrašą ir darbuotojų atlyginimų dydžius;

8.2.10.  vadovauja Asociacijos administracijai;

8.2.11.  pagal valdybos patvirtintą pareigybių sąrašą priima ir atleidžia administracijos darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;

8.2.12.  atsako už Asociacijos raštvedybą ir buhalterinę apskaitą;

8.2.13.  išduoda Asociacijos nario pažymėjimą;

8.2.14.  organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;

8.2.15.  vykdo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos pavedimus.

8.3.            Direktorius yra atskaitingas Asociacijos valdybai ir visuotiniam narių susirinkimui.   

 1. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimo tvarka, veiklos kontrolės tvarka

9.1.            Visos Asociacijos turtas ir lėšos, įskaitant pelną, naudojamos tik Asociacijos tikslams įgyvendinti ir negali būti skirstomos Asociacijos nariams, išskyrus Asociacijos įstatyme numatytas išimtis.

9.2.            Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jei asmuo tokius tikslus nurodė. Asociacija šiuos gautus pinigus laiko atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaro išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja.

9.3.            Už tinkamą Asociacijos lėšų ir turto panaudojimą atsako Asociacijos valdyba.

9.4.            Asociacijos veiklos ir finansinę kontrolę vykdo visuotino narių susirinkimo dvejiems metams renkamas revizorius. Revizoriumi negali būti Asociacijos valdymo organų nariai ir asmenys, kuriuos su valdymo organų nariais sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), sutuoktiniai, broliai, seserys, taip pat sutuoktinių broliai, seserys, tėvai ir vaikai).

9.5.            Pasibaigus finansiniams metams, revizorius atlieka išsamų Asociacijos veiklos patikrinimą ir savo išvadas pateikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui. Asociacijos valdymo organų nariai privalo teikti revizoriui paaiškinimus ir reikalingus dokumentus.

9.6.            Revizorius privalo atlikti neeilinį Asociacijos ūkinės bei finansinės veiklos patikrinimą, jei to reikalauja ne mažiau kaip ¼ Asociacijos narių, Asociacijos valdyba arba Asociacijos direktorius, ir revizijos ataskaitą pateikti visuotiniam narių susirinkimui.

 1. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

10.1.        Sprendimą dėl filialo ar atstovybės steigimo, jų veiklos nutraukimo priima, filialo ar atstovybės nuostatus tvirtina, filialų ir atstovybių vadovus skiria bei atšaukia Asociacijos valdyba.

 

 1. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

11.1.        Asociacijos įstatyme, kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai Asociacijos pranešimai turi būti paskelbti viešai, šie pranešimai yra skelbiami dienraštyje “Lietuvos rytas”.

11.2.        Kiti pranešimai išsiunčiami registruotu laišku nario ar kito suinteresuoto asmens adresu, pateiktu Asociacijos direktoriui, arba su pranešimu supažindinama pasirašytinai.

11.3.        Apie šaukiamą Asociacijos visuotinį narių susirinkimą taip pat privalo būti paskelbiama Asociacijos tinklalapyje ir kiekvienam Asociacijos nariui pranešama elektroniniu paštu.

 1. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

12.1.        Asociacijos įstatai keičiami, papildomi visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimamu ne mažesne nei 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

12.2.        Siūlymą keisti Asociacijos įstatus gali pateikti ne mažiau nei 1/5 Asociacijos narių, taip pat Asociacijos valdyba bei direktorius. Įstatų pakeitimo iniciatorius turi pateikti  visuotiniam narių susirinkimui pakeitimo projektą ir visą pakeistų Asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

12.3.        Asociacijos pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos direktorius arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

12.4.        Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistavimo juridinių asmenų registre.

Šie įstatai priimti Asociacijos steigiamajame susirinkime ir pasirašyti 2010 m. birželio 8 d.

 

LEA Valdybos pirmininkas Laurynas Jokužis

LEA Direktorius Vaidotas Lašas