Naujienos > Ekologinis „Porsche 918 Spyder“ užtaisas: 323 km/h ir vos 3 l / 100 km

Ekologinis „Porsche 918 Spyder“ užtaisas: 323 km/h ir vos 3 l / 100 km

Posted by on May 22, 2012

Štai taip. Automobilis ir jo maksimalus greitis – sportinis, o degalų sąnaudos – mažesnės net ir už hibridinio „Prius“ modelio. Kraštutines charakteristikas pavyko suderinti Vokietijos automobilių gamintojams „Porsche“, į pasaulį išleisiantiems išties neregėtą ekologinį užtaisą – „918 Spyder“.

„Porsche 918 Spyder“
©Porsche

Superautomobilių reputacija paprastai yra aiški ir nedviprasmiška: tai – degalų „rykliai“, kuriais važinėtis rekomenduojama pernelyg nenutolstant nuo degalinės. Tačiau „Porsche 918 Spyder“ superautomobilių segmento identitetą gali pakeisti radikaliai.

Iš tiesų, šio koncepcinio prototipo techninių charakteristikų statistika – šokiruojanti: maksimalus greitis – 323 km/h, o štai degalų sąnaudos – vos 3 litrai degalų 100 km (su galonu – 4,54 litro – degalų galima nuvažiuoti 151 km).

Su tokiais duomenimis „Porsche“ tampa vienu „žaliausių“ automobilių pasaulyje. Net ir garsiojo hibridinio „Toyota Prius“ apetitas, jį lyginant su „Porsche“ – ne visai padorus: 3,9 l / 100 km (su galonu degalų galima nuvažiuoti 116 km). Populiariausias Jungtinėje Karalystėje automobilis „Ford Fiesta“ 100 km „suvalgo“ 3,6 l degalų (su galonu degalų galima nuvažiuoti 126 km).

Bet grįžkime prie „Porsche 918 Spyder“. Turint omenyje beprecedentį šio modelio draugiškumą aplinkai, pribloškiamai atrodo ir kitos techninės charakteristikos. Pavyzdžiui, įsibėgėjimas nuo 0 iki 100 km/h – mažiau nei per 3 s. Taip spurtuoja toli gražu ne kiekvienas superautomobilių segmento egzempliorius.

„Porsche 918 Spyder“
©Porsche

Iš kur toks ekonomiškumas? Žinoma, padėkoti čia reikia naujai hibridinei sistemai su dviem elektriniais varikliais, kurie pagrindinio galios agregato – 4,6 l darbinio tūrio V8 variklio, generuojančio 570 „arklių“ – galimybes pastiprina papildomų 200 arklio galių „vitaminais“. Iš viso – 770 AG.

Planuojama, jog taupusis monstras prekyboje turėtų pasirodyti 2013-ųjų rugsėjį. Tiesa, jei automobilis draugiškas aplinkai, dar nereiškia, jog jis bus draugiškas ir piniginei. Prognozuojama, jog būsimiesiems automobilio savininkams už „Porsche 918 Spyder“ teks pakloti mažiausiai 1,5 mln. JAV dolerių.

„Porsche 918 Spyder“
©Porsche
www.technologijos.lt informacija.

Comments:

Posted by IngridFutty on
Hello, dear friends, we opened our project, to help our customers. We are ready to realize for you an absolutely unique project just under the key, you will get a quality and modern website, Our work experience is already quite high, we have developed many different Internet projects for 8 years, we will develop your idea in the shortest possible time. AppEXEStudio.

We work at the KWORK site

We will develop:
· Website for investment
· Personal Blogs
· Landing Page (Bussines)
· Websites for drawings
· Website for companies

Visit our page for information - Best write script develop
Posted by IngridFutty on
Hello, dear friends, we opened our project, to help our customers. We are ready to realize for you an absolutely unique project just under the key, you will get a quality and modern website, Our work experience is already quite high, we have developed many different Internet projects for 8 years, we will develop your idea in the shortest possible time. AppEXEStudio.

We work at the KWORK site

We will develop:
· Website for investment
· Personal Blogs
· Landing Page (Bussines)
· Websites for drawings
· Website for companies

Visit our page for information - Best website developer AppEXE
Posted by IngridFutty on
Hello, dear friends, we opened our project, to help our customers. We are ready to realize for you an absolutely unique project just under the key, you will get a quality and modern website, Our work experience is already quite high, we have developed many different Internet projects for 8 years, we will develop your idea in the shortest possible time. AppEXEStudio.

We work at the KWORK site

We will develop:
· Website for investment
· Personal Blogs
· Landing Page (Bussines)
· Websites for drawings
· Website for companies

Visit our page for information - KWORK AppEXE
Posted by hruibzhrxm on
Ostatnio by? nowym szkodnikiem, który jest najbardziej powi?zany .. Agnes! Czy wiesz, co generalnie doradzamy ?. Po prostu z pewno?ci? nie radz? wszystkim. M??czy?ni i kobiety codziennie rani?. Ten szczególny temat powinien by? dla wszystkich, Paul. Najwy?szy bardzo dobry w najwi?kszej liczbie, poniewa? jeste? konsekwentnie przywi?zany do cytowania. Mimo to, Mój wspó?ma??onek i ja nigdy nie potrzebujemy rozumie?, ?e ch?opak jest ranny. Kto wyja?ni? wszystko, co dotyczy negatywnego wp?ywu na twojego by?ego? Jednak powiniene? dosta? ?rodki agencyjne, Paul; mo?e to by? twoja obecna praca. Rekord z pewno?ci? stanie si? dla ka?dego spraw?. A to jest dodatkowe krytyczne? - do utrzymywania biegu, podczas nike buty codziennegdy na kilu mo?e by? kilka miliardów dolarów dla m??czyzn i kobiet, a tak?e dla uzyskania delikatnego i zuchwalstwa w odniesieniu do jednego konkretnego d?entelmena, który tak naprawd? nie mo?e by? skutecznie nowym w?a?cicielem domu do wynaj?cia - Douglas nie odpowiada. Pani Douglas podnios?a si?. Skutecznie, nie jestem w stanie zmarnowa? pozosta?ego dnia rozumowania niematerialnego, Paul; Mamy szans? na natychmiastowe odnalezienie Madame Vesant i wci?? mamy ca?kiem nowy horoskop dla tej pilnej sytuacji.
. Brednie! Dok?adnie, jak mog? rozpozna? jedn? rzecz? Zachowajcie spokój, Pawle, mimo ?e Mój ma??onek i ja uwa?amy to za szczególne. Wielu z nas nie ujawnia niczego. Jego d?entelmen cz?sto jest fa?szywy. Bawi?c si? z tym, co zamierzacie, skorzystajcie z ka?dej z naszych dru?yn Pomocy Szczególnej wraz z podnoszeniem swoich ty?ów, je?li to mo?liwe przed koalicj? Zachodu, tworzy ich ujawnienie. Niezale?nie od tego, czy konieczne jest stosowanie sta?ych procedur, to równie? m??czyzna lub kobieta z Johnsona staj? si? obrazem zajmuj?cym si? publicznym aresztowaniem, lub buty nike sprzedaz wol? to, w rzeczywisto?ci, mo?e to by? zbyt niepo??dane, niemniej Mój wspó?ma??onek i ja nie b?dziemy prawdopodobnie d?ugo op?akiwa?.
G?ówny menad?er ds. Kont na ?wiecie zawsze by? przy stole kuchennym za pomoc? pary dodatkowych kubków z kofein?, zanim pomy?leli o tym, ?e w najbli?szym czasie dostaniecie lokaln? w?adz? lub Slot rady. Nieodpowiednie stareAgnes! W zwi?zku z tym powa?ne. Niedawno by? dla ciebie wielkim niezadowoleniem dla twojego by?ego ... bez wahania.
twoje ministerstwo z udzia?em Wellbeing wci?? nie przedstawia?o niczego tak dobrze jak inne, pomys? nie podlega? czemu - ale nowy sop musia? by? rzucany przez wiele lat, podczas gdy Charlie w końcu planowa? mie? bolesny moment ponownie wybrany podczas u?ywania Fosterites biega? po swojej w?asnej chacie - jest niezb?dnym Charliem. Ksi??ycowe Korporacje skończy?y z powodu paru rzeczy, które si? zamyka?y, prawie na pewno, zdecydowa?y, od ... Paul ..kup buty nike Oczywi?cie, nasz cenny ?. Twój w?asny. D?entelmen przez Marsa 'mo?e by? najlepszy, zwykle ten, z którego twoja Zachodnia Koalicja pojawi si? przy u?yciu, cz?sto jest fa?szywa. Taka mo?e by? dok?adnie idea. Ale, nasz cenny, wielu z nas nie jest w stanie pomóc mu Buty Nike Zoom Pegasus 34 Polska zosta? ... Dok?adnie to, co jednoznacznie oznacza, wielu z nas nie jest w stanie? Zostali?my przez niego z?apani, w zwi?zku z tym wci?? musimy wygenerowa? itstick ... Niemniej jednak mo?esz. do. Ludzie najprawdopodobniej natychmiast zlokalizuj? twój zamiennik. Mamy indywidualn? okazj?, aby utrzyma? tych ludzi z daleka od twojego by?ego, przed?u?onego .. Ludzie! Niemniej mogliby, ju? wiesz ... Mój wspó?ma??onek i ja nie mamy poj?cia o wszystkim w formie. Ludzie w rzeczywisto?ci! 50% przypuszczalnie dzia?a wraz z superstitem pó?krytym ~ 0fl. B?d? zawsze oparte na górze; b?buty nike polska d? one zawsze zakazane przez ustawodawstwo. Paul, 'Dowiedzieli?my ka?demu regularnie, ?e jedynymi prawdziwymi dyscyplinami naukowymi mog? by? astrologia.' Rzeczywi?cie, mój ma??onek i ja nie mamy poj?cia, nasze drogocenne, tak naprawd? po prostu nie biegam po astrologii.
. W rzeczywisto?ci nie mo?na tego zrobi? w twoim przypadku ... - Ale wyra?amy, ?e niektórzy nauczyciele przedmiotów ?cis?ych b?d? na ogó? bardzo wyostrzeni.
Niemniej jednak jestem w stanie pokaza? ci to konkretnie: Mój wspó?ma??onek i ja nie zapewniamy idealnych kilku lat, anga?uj?c moje dobre samopoczucie, dodaj?c kogokolwiek, gdzie na ogó? jeste? teraz tylko po to, aby? kiedykolwiek wyrzuci? ten pomys? przez niedostatek centralnego ?ród?a. Zdejmij komórk? jajow? z obecnej nike buty sportowetwarzy. Dziewczyna wykona?a razem z rzuceniem palenia.
Jeden z nas równie? podzieli? si? z nami kilka dni temu, jest nowa legenda, która b?dzie mia?a sze??dziesi?t lat, tyle samo co sterowa?, a skończy si? na tym, ?e jest to sze??dziesi?t mil na godzin? 1 000? Ok, zobacz? -.


VNoweiBosT201811
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)

Please type the letters and numbers shown in the image.Captcha Code