Naujienos > Patvirtinti perdirbamų elektrinių transporto priemonių reikalavimai

Patvirtinti perdirbamų elektrinių transporto priemonių reikalavimai

Posted by admin on June 9, 2011

.doc versiją galite parisiųsti čia.

 PERDIRBAMŲ ELEKTRINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie Perdirbamų elektrinių transporto priemonių reikalavimai (toliau – Reikalavimai) taikomi Lietuvos Respublikoje įregistruotoms ir vienetiniu būdu perdirbamoms, perdirbtoms L, M ir N kategorijos transporto priemonėms.

2. Perdirbamų elektrinių transporto priemonių reikalavimai taikomi transporto priemonėms, kurių vidaus degimo varikliai yra keičiami arba pagaminami taip, kad pagrindinis energijos šaltinis yra elektra. Šios nuostatos taikomos ir transporto priemonių sudedamosioms dalims, kurių darbas susijęs su energijos šaltinio pasikeitimu.

3. Vienetiniu būdu perdirbtoms ar pagamintoms transporto priemonėms privaloma atlikti techninę ekspertizę. Perdirbant transporto priemones smulkiaserijiniu būdu, su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) būtina suderinti įmonės standartą.

4. Perdirbtos ar pagamintos transporto priemonės techninė ekspertizė atliekama vadovaujantis Reikalavimuose numatyta tvarka.

5. Pagamintų ir perdirbtų transporto priemonių konstrukcija ir techninė būklė turi atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290, ir šiuos Perdirbamų elektrinių transporto priemonių reikalavimus.

 

II. PERDIRBAMOS AR GAMINAMOS TRANSPORTO

PRIEMONĖS REIKALAVIMAI

 

6. Perdirbant transporto priemonę neturi sumažėti jos aktyvioji ir pasyvioji sauga, konstrukcijos sudedamųjų dalių tvirtinimo atsparumas ir patikimumas bei pablogėti aplinkos apsaugos rodikliai, keleivių bei krovinių vežimo sąlygos.

7. Keičiant transporto priemonės variklio tvirtinimo vietą, būtina apskaičiuoti savos gamybos tvirtinimo elementų atsparumą. Keičiant tvirtinimo vietą, neturi padidėti transporto priemonės (jos agregatų) keliamas triukšmas, vibracija ir ašių apkrovos.

8. Turi būti užtikrintas transporto priemonių, varomų tiek vidaus degimo varikliu, tiek elektros varikliu, įrenginių, kurių šaltinis – elektros energija, veikimas ir būklė.

9. Transporto priemonėje keleivių saugumas turi būti užtikrintas taip, kad jeigu akumuliatorių baterija montuojama skyriuje, neatskirtame nuo keleivių skyriaus, baterija turi būti pritvirtinta taip, kad eismo įvykio atveju ji ar elektrolitas nesužalotų keleivių. Baterijos pritvirtinimas turi būti apskaičiuotas taip, kad atlaikytų 20 G perkrovą judėjimo kryptimi ir 10 G kitomis kryptimis.

10. Jei akumuliatorius bet kuriuo darbo režimu išskiria dujų, turi būti įrengta akumuliatoriaus dujų ventiliacija. Akumuliatoriams, išskiriantiems vandenilį, vandenilio koncentracija transporto priemonės išorėje ar viduje neturi viršyti 0,8 proc. tūrio normaliomis eksploatacijos sąlygomis ir 3,5 proc. tūrio, įvykus pirmam gedimui (sutrikus ventiliacijai viduje, sugedus įkrovikliui, atsijungus akumuliatoriaus kabeliui, atsijungus dujų nuvedimo ortakiui).

11. Turi būti užtikrintos ir bazinės transporto priemonės, ir keičiamo hidraulinio ar vakuuminio siurblio stabdžių stiprintuvo slėgio charakteristikos.

12. Jei vairo stiprintuvas naudoja hidraulinį slėgį, turi būti užtikrintos ir vairo stiprintuvo slėgio charakteristikos.

13. Transporto priemonės variklio grandinės aktyvavimas galimas tik paspaudus stabdį.

14. Transporto priemonėje naujai įrengtų aukštos įtampos laidų izoliacija turi būti ryškios spalvos ir skirtis iš kitų laidų.

15. Jei transporto priemonės pastovios srovės sistemos viršija 60V, tai jos turi būti sumontuotos taip, kad jų be pagalbinių įrankių žmogui nebūtų įmanoma pasiekti ir prisiliesti prie šios sistemos laidininkų laidų išvedžiojimo ir prijungimo vietose bei korpusuose.

16. Įrangos korpusai, kuriuose yra aukštos įtampos sistemos kontaktų, turi būti pažymėti standartiniu aukštos įtampos ženklu: juodu žaibo simboliu geltono fono trikampyje su juodu rėmeliu.

17. Transporto priemonėje turi būti paliktas bazinėje komplektacijoje numatytas pagalbinis žibintų ir garso signalo maitinimo akumuliatorius (dažniausiai naudojamas 12V akumuliatorius) ir užtikrinamas šio akumuliatoriaus įkrovos palaikymas normaliomis sąlygomis. Transporto priemonės prietaisų skydelyje turi būti matoma šio bazinės elektrinės sistemos akumuliatoriaus baterijos įkrovimo informacija. Jeigu baterija neįkraunama, kai ji turėtų krautis darbinei įtampai palaikyti, turi įsižiebti signalinė lemputė.

18. Jei buvo keisti ar kitaip permontuoti stabdžių vamzdeliai, jie laikikliais turi būti pritvirtinami prie kėbulo, kad patikimai laikytųsi ir nesitrintų vienas į kitą bei kitas transporto priemonės konstrukcijas.

19. Jei transporto priemonę vairuotojui įmanoma palikti tik atidarius dureles, vairuotojas apie paliekamą veikiančią elektros variklio grandinę, atidarius dureles, turi būti informuojamas garsiniu signalu. Jei transporto priemonė durelių neturi arba jų atidarymas, norint palikti transporto priemonę, nebūtinas, kai variklis veikia, prietaisų skydelyje visą laiką turi šviesti ryškus šviesos signalas, kuris informuoja, kad transporto priemonė veikia.

20. Jei variklio grandinė aktyvi, turi būti įrengtas papildomas vaizdinis signalas.

21. Turi būti užtikrinamos šios sąlygos:

21.1. Variklio grandinės aktyvavimas galimas tik rakteliu-jungikliu, kuris turi bent dvi padėtis: 1 – „Išjungta“, 2 – „Darbas“. Raktelį įkišti ir ištraukti turi būti įmanoma tik padėtyje „Išjungta“. Padėtyje „Išjungta“ variklio elektros grandinės privalo būti išjungtos ir važiuoti negalima. Jeigu variklio grandinė išjungta, raktelį pasukus į padėtį „Darbas“, variklio grandines aktyvuoti turi būti galima tik po papildomo vairuotojo veiksmo, pavyzdžiui, laikino raktelio pasukimo į trečią padėtį, pavarų svirties padėties pakeitimo iš neutralios / parkavimo į važiavimo pirmyn ar atgal. Automatinio variklio grandinę išjungus / įjungus pakartotinai, variklio grandinės aktyvavimas galimas tik pakartojus anksčiau įvardintą procedūrą. Apie variklio grandinės aktyvavimą laikinai ar pastoviai turi informuoti vaizdinis signalas / prietaisas.

21.2. Atitinkamas prietaisas turi informuoti vairuotoją apie mažą akumuliatoriaus įkrovimo lygį, kurio dar pakaktų transporto priemonei patraukti iš aktyvaus transporto priemonių srauto ir kuris užtikrintų būtinų saugumo žibintų (gabaritiniai arba avariniai) darbą pagal galiojančius transporto priemonių saugumo reikalavimus.

21.3. Jei važiuojant atbulomis keičiama elektros variklio sukimosi kryptis, reikia vykdyti toliau išvardytus reikalavimus. Atbulinės eigos režimas turi būti lengvai nustatomas ir indikatorius su didžiąja raide „R“ turi rodyti atbulinės eigos režimą. Turi būti įdiegta apsauga nuo krypties perjungimo, važiuojant arba vykdant dviejų vienas po kito einančių atskirų veiksmų kombinaciją, arba taikoma priemonė, kuri leidžia įjungti atbulinę pavarą tik transporto priemonei stovint.

21.4. Pagrindinis traukos akumuliatoriaus jungiklis turi užtikrinti bent vieno traukos akumuliatoriaus poliaus išjungimą bet kuriuo metu. Vairuotojas turi turėti galimybę įjungti ir išjungti pagrindinį jungiklį lengvai ranka pasiekiamu valdymo prietaisu, pavyzdžiui, rakteliu-jungikliu. Išjungus variklio grandinę, turi būti įmanoma aktyvuoti variklio grandinę tik pakartojus paleidimo (variklio grandinės aktyvavimo) procedūrą.

21.5. Transporto priemonės eksploatacijos metu papildomos funkcijos (būtent apšvietimas, signalai ir saugumo funkcijos) turi atitikti atitinkamas ES direktyvas.

21.6. Turi būti numatytos apsaugos priemonės, kurios transporto priemonę apsaugo nuo nenumatyto savaiminio transporto priemonės pajudėjimo daugiau kaip 0,1 m ir neturi atsirasti sukimo momentų stabdant, ypač jei naudojami keli varikliai.

21.7. Bet koks netikėtas elektros signalų jungčių išjungimas neturi sukelti pavojaus transporto priemonei.

21.8. Jei tarp traukos grandinių ir pagalbinių elektros įrenginių grandinės (žibintai, garso signalas ir pan.) nėra galvaninės izoliacijos, turi būti numatytos priemonės, kurios leistų apsaugoti pagalbinę elektros grandinę nuo per didelės įtampos.

21.9. Transporto priemonėje bent ant vieno traukos grandinės šaltinio poliaus turi būti sumontuotas srovės automatas ar saugiklis, kuris grandinę apsaugotų nuo per didelės srovės. Jei yra tik vienas toks įrenginys, jis turi būti sumontuotas tiesiai ant akumuliatoriaus baterijos išvado. Suveikus šiam apsaugos nuo per didelės srovės įrenginiui, variklio grandinės turi būti aktyvuojamos tik pakartojus variklio aktyvavimo procedūrą.

22. Turi būti parengtas transporto priemonės eksploatavimo žinynas, kuriame turi būti:

22.1. bendro valdymo instrukcijos (variklio paleidimas, stabdžių sistemos veikimas);

22 2. valdymo ir papildomos funkcijos;

22.3. techninis aptarnavimas ir priežiūra;

22.4. aplinkos apsaugos reikalavimai;

22.5. saugumo instrukcijos;

22.6. judėjimo galimybės (kilimas įkalne, leidimasis nuokalne, maksimalus greitis, stabdymo savybės).

23. Perdirbimo metu transporto priemonė turi būti fotografuojama. Turi būti parengtos transporto priemonės bendro vaizdo, identifikavimo lentelės, identifikavimo numerio nuotraukos. Jos pridedamos prie techninės ekspertizės dokumentų. Pabaigus transporto priemonės perdirbimą turi būti padarytos jos bendro vaizdo fotografijos. Nuotraukos turi perteikti transporto priemonės perdirbimą.

24. Atskirų sistemų veikimas gali būti tikrinamas akredituotose (pripažintose) tarnybose.

25. Po perdirbimo maksimalios ašių apkrovos neturi pasikeisti daugiau kaip 10 proc. Transporto priemonės po perdirbimo turi būti sveriamos (kiekviena ašis atskirai).

26. Transporto priemonei įkrauti galimi įkrovimo būdai nuo „Mode 1“ iki „Mode 4“, kurie aprašyti tarptautiniame elektrotechnikų komisijos standarte IEC 61851-1. Minimalių reikalavimų turintis įkrovimo būdas „Mode 1“ numato transporto priemonės krovimą iš buitinio vienfazio (pavyzdžiui, įprastinis buitinis CEE 7/7 tipo kištukinis sujungimas) ar trifazio įvado su įžeminimu. Transporto priemonės įkrovimo įvade turi būti numatytas įžeminimo kontaktas, kuris transporto priemonės kėbulą patikimai sujungia su krovimo šaltinio žemės išvadu, o varža tarp įžeminimo išvado ir pasiekiamų kėbulo metalinių dalių neturi viršyti 0,05 Ω. Transporto priemonė turi būti kraunama tik iš įžemintų elektros tinklo krovimo įvadų. Transporto priemonės krovimo įvado konstrukcija turi būti sukonstruota taip, kad prie aukštos įtampos kontaktų, tiek esant sujungtai, tiek ir atjungtai jungčiai, nebūtų galima prisiliesti. Jei krovimo laidas prijungtas, turi būti neįmanoma aktyvuoti variklio grandinių ir pradėti važiuoti, nebent toks krovimo būdas yra numatytas projekte ir toks projektas yra sudarytas laikantis saugumo reikalavimų.

27. Jei transporto priemonėje yra naudojamos elektros grandinės, kurios viršija 60V, tai būtina patikrinti transporto priemonės skleidžiamus siaurajuosčius ir plačiajuosčius elektromagnetinius trukdžius pripažintoje techninėje tarnyboje / laboratorijoje (Lietuvoje – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba) pagal JT EEK taisyklės Nr. 10 punktų 6.2 ir 6.3 metodiką ir bandymo protokolą pateikti ekspertizės įmonei.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Pagaminta ar perdirbta L kategorijos transporto priemonė turi turėti identifikacinę lentelę.

29. Pagamintai transporto priemonei teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas VIN kodas.

30. Pagamintai ar perdirbtai transporto priemonei, kurios techninės ekspertizės išvados teigiamos, suteikiamas leidimo eksploatuoti numeris.

31. Pagamintos ar perdirbtos transporto priemonės registruojamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka.

32. Nesilaikant Perdirbamų elektrinių transporto priemonių reikalavimų, pagamintos ar perdirbtos transporto priemonės neregistruojamos, jas eksploatuoti draudžiama.

33. Už Inspekcijai ar techninės ekspertizės įmonei pateiktų duomenų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka atsako duomenis pateikęs asmuo.

 

Comments:

Posted by Marlie on
Play informative for me, Mr. internet wrietr.
Posted by tarikdmm on
dyZy2b qtpmecapocqc
Posted by wibqrkmbxnj on
cEgaLn , [url=http://atzmbiveorcc.com/]atzmbiveorcc[/url], [link=http://ajnfidhmcohm.com/]ajnfidhmcohm[/link], http://xpnphjrtdrfr.com/
Posted by nenhjaydpzs on
cQVGEc oiyflgtrsddc
Posted by huypuu on
oOadl0 , [url=http://fnweufkoaaoo.com/]fnweufkoaaoo[/url], [link=http://qazvbkqkjbft.com/]qazvbkqkjbft[/link], http://dxcczzfvfute.com/
Posted by Tamber on
As Chalrie Sheen says, this article is “WINNING!”
Posted by jtbwkvt on
xFHU8s , [url=http://jcoordecbcga.com/]jcoordecbcga[/url], [link=http://ostyqtjocdmh.com/]ostyqtjocdmh[/link], http://xcagxuzucivu.com/
Posted by knsybohbv on
RzZ6Nf fdivctrnwcza
Posted by iklzrtjppof on
QQSujv , [url=http://pbkodpcrafmw.com/]pbkodpcrafmw[/url], [link=http://upasfdtluubh.com/]upasfdtluubh[/link], http://bvxnedbgpajx.com/
Posted by Candie on
Joyce Miserany on Thank you ,Jeff for the fitting tribute to a great guwydon,erful friend and my son-in -law.This last part always cracked him up.Hope you are well. Joyce
Posted by Jazlyn on
Again P tries to steer coietrsavnon away from the issue. Newspaper endorsements while nice, Thave little effect on elections. The point is that Christie, not Corzine asked for the debates.Why would any candidate who’s ahead in the polls riisk an open debate? And why would the guy who is behind in the polls put off a debate? Hmmmmm. I’d guess internal polls of both candidates show a change in momentum. Stay tuned for more poll data.
Posted by Fleta on
ACTA is, in fact, very bad - it greatly increases penalties for infringement and increases the availability of criminal and border control measures against purported infringers, as well as removing important safeguards against abuse. Privacy concerns are great, and it may even facilitate industrial esoehnagi.Tpe protests are very much in order - this would entrench an unhinged type of regime that has no empirical basis justifying it as being good for society as a whole. http://srziax.com [url=http://loosqczmol.com]loosqczmol[/url] [link=http://lkdaehu.com]lkdaehu[/link]
Posted by Latricia on
I appreciate your comment! I han27e1v;t read the book, but I did see the movie and one idea I took from it is realizing that stuff happens to us and sometimes we just have to go with, not knowing with certainty where life’s journey will lead us. That’s hard for most of us to accept. I like the quote you cited. If we can identify the true source of our happiness, and perhaps more importantly our unhappiness, then we will come to realize that we have the key to unlocking happiness available to us whenever we want.
Posted by Bobcat on
I had a friend I used to work next to; he had a shirt with a poratrit of Freud on it that was also a nude woman. He had no idea it was Freud, of course, he just thought it was cool shirt, lol!alan http://pbmjufwmxm.com [url=http://enejjzmsq.com]enejjzmsq[/url] [link=http://oxjdzvegud.com]oxjdzvegud[/link]
Posted by Kjosas on
Akys dziaugiosi skaityti! Didelis aciu uz informacija!
Posted by Rivanda on
Aciu kad paraset, dabar zinosiu :)
Posted by Visaginietis on
Sveiki, mes su malonumu norime paskelbti apie jusu imone musu naujienu portale https://www.visaginietis.lt . Ar jus domina benradarbiavimas? Aciu
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)

Please type the letters and numbers shown in the image.Captcha Code