Naujienos > 5 elektromobilių pranašumai prieš įprastus automobilius

5 elektromobilių pranašumai prieš įprastus automobilius

Posted by admin on May 3, 2017

Capture_527_x_301.jpg

Vals­ty­bės įmo­nės „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, 2011 me­tais Lie­tu­vo­je bu­vo už­re­gis­truo­ti tik 4 elek­tro­mo­bi­liai, o pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je jų skai­čius pri­ar­tė­jo prie 350, t. y. per pen­ke­rius me­tus jų pa­dau­gė­jo be­veik 90 kar­tų. Kas le­mia to­kį spar­tų šios „ža­lio­sios“ trans­por­to prie­mo­nės po­pu­lia­rė­ji­mą ir ko­dėl at­ei­ty­je vis dau­giau žmo­nių rink­sis ją?

Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Drau­di­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius To­mas Ne­nar­ta­vi­čius svars­to, kad be­si­ren­kan­tys elek­tro­mo­bi­lius ga­li jaus­tis pri­vi­le­gi­juo­tais, nes šioms trans­por­to prie­mo­nėms yra nu­ma­ty­ta ne vie­na leng­va­ta. „E­lek­tro­mo­bi­liai dėl sa­vo eko­lo­giš­ku­mo ir eko­no­miš­ku­mo yra ska­ti­na­mi – įvai­rios Eu­ro­pos vals­ty­bės yra už­sib­rė­žu­sios am­bi­cin­gus tiks­lus pa­di­din­ti šių au­to­mo­bi­lių skai­čių gat­vė­se. Pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­ja nu­ma­čiu­si, kad iki 2025 m. kas ket­vir­ta nau­ja ma­ši­na bus elek­tri­nė. Lie­tu­va taip pat ne­at­si­lie­ka – per ar­ti­miau­sius 7-erius me­tus kas de­šim­tas nau­jas au­to­mo­bi­lis tu­rė­tų bū­ti va­ro­mas elek­tra. Am­bi­cin­gi pla­nai įgy­ven­di­na­mi ska­ti­nant pirk­ti elek­tro­mo­bi­lius“, – sa­ko T. Ne­nar­ta­vi­čius.

Drau­di­kas taip pat įvar­di­ja, ko­kiais pra­na­šu­mais ga­li pa­si­nau­do­ti elek­tro­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai jau da­bar:

1. Elek­tro­mo­bi­lius ga­li­ma įkrau­ti ir namie

Da­lį vai­ruo­to­jų nuo elek­tro­mo­bi­lių at­bai­dy­da­vo men­kai iš­vys­ty­ta inf­ras­truk­tū­ra – su vi­siš­kai įkrau­ta ba­te­ri­ja elek­tro­mo­bi­lis ga­li va­žiuo­ti apie 150 ki­lo­me­trų, tad vė­liau ten­ka ieš­ko­ti įkro­vi­mo sto­te­lės. Kuo to­liau, tuo la­biau tan­kė­ja elek­tro­mo­bi­lių de­ga­li­nių tink­lo plė­tra: vien per pra­ėju­sius me­tus įkro­vi­mo sto­te­lių skai­čius iš­au­go be­veik 10 ir šiuo me­tu vi­so­je Lie­tu­vo­je jų yra 27.

Įkro­vi­mo sto­te­lių ga­li­ma ras­ti be­ne vi­suo­se ša­lies did­mies­čiuo­se, jų pra­de­da ras­tis ir ma­žes­niuo­se mies­tuo­se, o įkro­vi­mų sto­te­lių skai­čiu­mi iš­sis­ki­ria Kau­nas (7 sto­te­lės) ir Vil­nius (6 sto­te­lės). T. Ne­nar­ta­vi­čius sa­ko, kad tan­kė­jant įkro­vi­mo sto­te­lių tink­lui, klien­tų dėl iš­si­kro­vu­sių ba­te­ri­jų gel­bė­ti ne­rei­kia. „Nors klien­tai klau­sia, ar ten­ka pa­gel­bė­ti elek­tro­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams iš­si­kro­vus ba­te­ri­jai ke­ly­je, ta­čiau kol kas dėl šios prob­le­mos ne­te­ko teik­ti asis­ta­vi­mo pa­slau­gos. Elek­tro­mo­bi­lis tu­ri ir tą pra­na­šu­mą, kad jį ga­li­ma įkrau­ti na­mie. Jei va­ži­nė­ja­te tik po mies­tą, to tu­rė­tų vi­siš­kai už­tek­ti“, – tei­gia jis.

2. Ne­rei­kia sto­vė­ti spūstyse

Ne­ma­žai ša­lių ska­ti­na elek­tro­mo­bi­lių įsi­gi­ji­mą. Pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je elek­tro­mo­bi­lių pir­kė­jams da­lį au­to­mo­bi­lio kai­nos su­bsi­di­juo­ja vals­ty­bė – vie­nam au­to­mo­bi­liui įsi­gy­ti ski­ria­ma 4 tūkst. eu­rų. Pa­sak T. Ne­nar­ta­vi­čiaus, Lie­tu­vo­je pa­si­rink­tas ki­tas ska­ti­ni­mo mo­de­lis – elek­tro­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai įgau­na pri­vi­le­gi­jų ne pirk­da­mi au­to­mo­bi­lį, o ke­ly­je.

„Lie­tu­vo­je ska­ti­na­ma įsi­gy­ti elek­tro­mo­bi­lių su­tei­kiant pri­vi­le­gi­jų ke­ly­je. Pa­vyz­džiui, elek­tri­niais au­to­mo­bi­liais ga­li­ma va­žiuo­ti vie­ša­jam trans­por­tui skir­to­mis juo­sto­mis. Did­mies­čių gy­ven­to­jams toks pra­na­šu­mas su­tau­po ne vie­ną va­lan­dą bran­gaus lai­ko, ku­rį ga­li­ma skir­ti dar­bui, moks­lams ar šei­mai“, – tei­gia jis.

3. Be­sid­rau­džian­tie­ji tu­ri pranašumą

Elek­tro­mo­bi­lius, kaip ir ki­tas trans­por­to prie­mo­nes, rei­kia draus­ti. Nors elek­tro­mo­bi­liai san­ty­ki­nai yra bran­ges­ni nei įpras­ti au­to­mo­bi­liai, drau­di­kai pa­ste­bi, kad jų pa­ti­ria­ma ža­la ga­li bū­ti ma­žes­nė – elek­tro­mo­bi­liai tu­ri ma­žiau da­lių, ku­rios ga­li bū­ti pa­žeis­tos. Elek­tro­mo­bi­ly­je ne­ra­si­te ge­ne­ra­to­riaus, san­ka­bos, ra­dia­to­riaus, ku­ro siurb­lių ar žva­kių.

T.Ne­nar­ta­vi­čius mi­ni, kad drau­džiant elek­tro­mo­bi­lius są­ly­gos nu­sta­to­mos ir įmo­kos aps­kai­čiuo­ja­mos kaip ir ki­tų, tra­di­ci­nių leng­vų­jų ma­ši­nų. Tie­sa, elek­tro­mo­bi­liai tu­ri vie­ną pra­na­šu­mą prieš ki­tas trans­por­to prie­mo­nes. „E­lek­tro­mo­bi­lio kas­ko drau­di­mo ri­zi­ka ver­ti­na­ma pri­klau­so­mai nuo vai­ruo­to­jo ri­zi­kos duo­me­nų ir nuo au­to­mo­bi­lio tech­ni­nių par­ame­trų. Drau­di­mo są­ly­gos pri­klau­so ir nuo re­mon­to įkai­nių bei de­ta­lių kai­nos. Dar vie­nas fak­to­rius – va­gys­tės ri­zi­ka. Čia elek­tro­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai tu­ri pra­na­šu­mą, nes dėl rin­kos ma­žu­mo to­kių au­to­mo­bi­lių va­gys­tės ri­zi­ka yra la­bai ma­ža, tad šis fak­to­rius ir reikš­min­gai vei­kia ga­lu­ti­nę drau­di­mo kai­ną“, – dės­to eks­per­tas.

4. Ne­mo­ka­mas au­to­mo­bi­lių statymas

Elek­tro­mo­bi­lių sa­vi­nin­kams ne­gre­sia ir bau­dos už už­mar­šu­mą. Vi­si ša­lies di­die­ji mies­tai – Vil­nius, Kau­nas, Klai­pė­da, Šiau­liai, Pa­ne­vė­žys – tu­ri pa­tvir­tin­tą tvar­ką, pa­gal ku­rią elek­tro­mo­bi­lius ga­li­ma ne­mo­ka­mai sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bėms pri­klau­san­čio­se aikš­te­lė­se bei au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­to­se. Tad jei dir­ba­te ne­to­li mies­to cen­tro ar daž­nai ten lan­ko­tės, pa­vyks su­tau­py­ti ap­va­lią su­mą.

„E­lek­tro­mo­bi­lių sa­vi­nin­kams rei­kė­tų tik pri­min­ti, kad tam, kad jie pa­si­nau­do­tų šia pri­vi­le­gi­ja, rei­kia iš­siim­ti lei­di­mą iš sa­vi­val­dy­bės ar aikš­te­les ad­mi­nis­truo­jan­čių sa­vi­val­dy­bės įmo­nių. Be lei­di­mų esan­tys elek­tro­mo­bi­liai yra pri­ly­gi­na­mi įpras­toms trans­por­to prie­mo­nė­mis“, – nu­ro­do T. Ne­nar­ta­vi­čius.

5. Di­des­nis pasitenkinimas

Pa­ste­bi­ma, kad elek­tro­mo­bi­lius ren­ka­si mo­der­nūs ir są­mo­nin­gi mies­to gy­ven­to­jai, ku­riems ne­sve­ti­mos eko­lo­giš­kos idė­jos. To­kie au­to­mo­bi­liai ne­ter­šia ap­lin­kos, jų efek­ty­vu­mas yra daug di­des­nis, tai­gi jų sa­vi­nin­kai pri­si­de­da prie ap­lin­kos puo­se­lė­ji­mo ir at­sa­kin­go var­to­ji­mo.

„Žmo­nės, ku­rie ren­ka­si elek­tro­mo­bi­lius gal­vo­ja ne tik apie pa­to­gu­mą, bet ir ki­tus – vi­sų pir­ma apie ap­lin­ką ir ap­lin­ki­nius. Ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad to­kie vai­ruo­to­jai yra draus­min­ges­ni, o tai su­ma­ži­na elek­tro­mo­bi­liams pri­ski­ria­mą drau­di­mo ri­zi­kos ka­te­go­ri­ją“, – pa­ste­bi T. Ne­nar­ta­vi­čius.

Toks at­sa­kin­gas el­ge­sys tu­ri ir eko­no­mi­nę pu­sę: elek­tro­mo­bi­lių są­nau­dos de­ga­lams yra apie pen­kis kar­tus ma­žes­nės nei įpras­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių. Tai pa­sie­kia­ma dėl ke­lių da­ly­kų: elek­tra yra pi­ges­nė ku­ro rū­šis nei naf­tos pa­grin­du pa­ga­min­ti de­ga­lai; elek­tro­mo­bi­lių efek­ty­vu­mas yra daug di­des­nis – apie 80 proc. ener­gi­jos iš ba­te­ri­jų yra per­duo­da­ma į au­to­mo­bi­lį, kai tuo tar­pu vi­daus de­gi­mo va­rik­lis tik apie 20 proc. ku­ro pa­ver­čia ki­ne­ti­ne ener­gi­ja.

www.lzinios.lt informacija

 

Comments:

Posted by MaryaEnhal on
http://xrumersale.site/

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas solving of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later!


http://salexrumer.site/
XRumer201708yy
Posted by MaryaEnhal on
http://salexrumer.site/

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck ;)


http://xrumersale.site/
XRumer201708yy
Posted by MaryaEnhal on
http://salexrumer.site/

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck!


http://xrumersale.site/
XRumer201708yy
Posted by MaryaEnhal on
http://xrumersale.site/

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck!


http://xrumersale.site/
XRumer201708yy
Posted by MaryaEnhal on
http://xrumersale.site/

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck!


http://xrumersale.site/
XRumer201708yy
Posted by MaryaEnhal on
http://xrumersale.site/

Absolutely NEW update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha regignizing of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck!


http://salexrumer.site/
XRumer201708yy
Posted by Kjosas on
Koks geras straipsnis! Nuostabus straipsnis, aciu kad rasote!
Posted by Rivanda on
Labai idomu ir labai faina skaityti ;)
Posted by Visaginietis on
Aciu uz informacija. Ar jus domina reklama Visagino naujienu portale https://www.visaginietis.lt ?
Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)

Please type the letters and numbers shown in the image.Captcha Code